Všeobecné obchodní podmínky

 

I.) ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Fyzická osoba Ing. Daniela Kotyšková, vydává tímto postupem podle § 273 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku v platném znění, tyto obchodní podmínky:

II.) SMLUVNÍ STRANY

2.1. Daniela Kotyšková, fyzická osoba podnikající podle živnostenského oprávnění, adresou: Štrauchova 578, Jičín 506 01, IČ: 88197549, zapsána v živnostenském rejstříku vedeném u Městského úřadu Jičín, Bankovní spojení: Fio banka, č.ú: 2800190438/2010,  E-mail: [email protected] dále jako "Dodavatel"
2.2 Objednatel je fyzická nebo právnická osoba, které dodavatel poskytuje Služby na základě uzavřené Objednávky (dále jen "Objednávky") podle těchto Všeobecných obchodních podmínek. Dále jako "Zákazník"
 

III.) POVINNOSTI DODAVATELE

3.1. Dodavatel se zavazuje vytvořit webovou prezentaci pro zákazníka na základě specifikace uvedené v objednávce a podkladů dodaných zákazníkem a v termínu dohodnutým se zákazníkem.
3.2. Dodavatel zajistí pro zákazníka doménu a chod webových stránek na webhostingu dodavatele.
3.3 Dodavatel zajistí prodloužení domény a webhostingu na daný rok.
3.4. Dodavatel se zavazuje upravovat a aktualizovat stránky zákazníka podle dohodnutých podmínek a zaslaných podkladů od zákazníka.
3.5. Dodavatel se zavazuje ponaučit zákazníka o tom, jaké informace je možné zveřejňovat na webových stránkách, aby nedošlo k porušení Autorského zákona  č.121/2000 Sb.
 

IV.) POVINNOSTI ZÁKAZNÍKA

4.1. Zákazník se zavazuje uhradit dodavateli řádně a včas dohodnutou platbu za vytvoření webové prezentace, za zajištění domény, umístění a chod webové prezentace na webhostingu dodavatele.
4.2 Zákazník se zavazuje řádně a včas dodat veškeré podklady pro obsah stránek. Zákazník zodpovídá za veškeré zaslané podklady pro zveřejnění na webových stránkách ve vztahu k Autorskému zákonu č.121/2000 Sb. a přejímá tak zodpovědnost nad zveřejňovaným obsahem na webových stránkách.
4.3 Zákazník se zavazuje uhradit zálohu ve výši částky platby za doménu a webhostingu, kterou pro něj dodavatel zajistil, v případě, že nedodal včas podklady pro tvorbu webových stránek a došlo tak k prodlení s jejich tvorbou a spuštěním.
4.4. Zákazník se zavazuje hradit fakturu vystavovanou 1x ročně za používání domény a webhostingu a aktualizaci webových stránek v dohodnuté výši. Zákazník bere na vědomí, že částka může být navýšena, jsou-li zdraženy služby webhostera a poskytovatele domény, a to v poměrné výši navýšení těchto cen. V případě prodlení s platbou vyhrazuje si dodavatel tuto službu omezit nebo vypnout, zákazník to bere na vědomí s tím, že nemá nárok na náhradu škody.
 

V.) PROVOZNÍ PODMÍNKY

5.1. Dodavatel začne vytvářet webovou prezentaci, až po zaplacení případné zálohy a dodání podkladů. Předání kompletních podkladů se potvrdí písemně nebo elektronicky.
5.2. Budou-li splněny kumulativně podmínky z bodu 5. 1. dodavatel je povinen do stanoveného termínu vytvořit webovou prezentaci a vystavit fakturu.
5.3. Po zaplacení faktury zákazníkem, dodavatel neprodleně maximálně však do 2 dnů převede  webovou prezentaci na ostrou verzi, tj. přístupnou z internetu veřejnosti.
5.4. Dodavatel zaručuje zákazníkovi unikátnost jeho dat, tyto data dodavatel nesmí poskytnout třetím osobám
5.5. Dodavatel spravuje a prodlužuje doménu zákazníka svým jménem. Dodavatel se zavazuje převést doménu na zákazníka kdykoliv je o to požádán a to bezplatným způsobem ze strany dodavatele. Případné administrativní náklady vyžadované dalšími subjekty (např. poskytovatelé domén) budou proplaceny v plné výši zákazníkem.
5.6. V případě, že si zákazník chce stránky provozovat sám či u jiného subjektu, obdrží od dodavatele seznam požadavků pro zajištění chodu stránek, včetně exportního balíčku celého webu.
 

VI.) ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

6.1. Obchodní vztah, který vznikl na základě objednávky, se uzavírá na dobu neurčitou.
6.2. Obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem 1. března 2013
6.3. Obchodní podmínky pozbývají účinnosti dnem nabytí účinnosti pozdějších obchodních podmínek.
6.4. Obchodní podmínky jsou zveřejněny po dobu 24 hodin denně na síti internet na adrese: http://www.kotyskova.com/obchodnipodminky.
6.5. Odchylná písemná ujednání od těchto obchodních podmínek (provedená nikoliv jednostranným právním úkonem) mají přednost před zněním obchodních podmínek.